Lokalt motionscenter for unge, voksne og seniorer

Kom til SimFit hyggeaftenAlle bedes også forny deres medlemsskab inden de starter træning igen👍👍👍.
Dette bliver også tjekket ved kontrol. Vi glæder os meget til at se jer igen
😁

Hvis du ikke vil forny, så bedes du lægge nøglen i Bent Jensens postkasse på Simmersted Byvej 8a.

Tryghed og nærvær

Instruktører som du kender fra lokalområdet. Personligt træningsprogram og instruktion til maskinerne.

Senior

Seniorfitness er for alle, selvom du aldrig har prøvet før. Der bliver lagt et træningsprogram tilpasset netop dig.

Billig træning

Frivillige instruktører og multihus hjælpere gør det muligt at holde prisen i bund. Du betaler for en el. to gange årligt.

Børn under 15 år

Er velkomne til at lege, spille og hygge sig i loungen, hvor der er vindue ind til fitness-området

Det er sjov træning for hele familien

Klar til fitness i Simmersted?

Tilmelding sker ved overførsel til Bank konto reg. nr. 2450 konto nr: 6281 524 079. Husk at skrive navn, mailadresse og mobil nr. på betalingen. Betaler du for et helt år på een gang, er den ene måned betalingsfri. Vil du gerne betale månedligt over betalingsservice er det muligt at blive tilmeldt ved at kontakte kassereren. Når du har betalt bliver du kontaktet for at aftale instruktion. Du får udleveret en nøglebrik i forbindelse med instruktion så du fremover selv kan låse dig ind i motionscenteret på egen hånd lige når det passer dig.

Pris årligt 1200 kr. Unge og studerende (ml 15-18) 600 kr.

Instruktørerne er klar til at hjælpe dig
Dorthe Skjærris

Dorthe Skjærris

Formand, fysioterapeut

Jørgen Grau

Jørgen Grau

Instruktør

Marianne Amtoft

Marianne Amtoft

Instruktør

Lotte Friis

Lotte Friis

Instruktør

Birgit Kristensen

Birgit Kristensen

Instruktør

Claus Clausen

Claus Clausen

Instruktør

Et lokalt fitnesscenter - projektbeskrivelse
Et lokalt Fitnesscenter -uddrag af projektbeskrivelse  SimFit 24-syv er et lokalt forankret og foreningsbaseret motionscenter, der er etableret i multihuset, Harken 1, i Simmersted. Fitness dyrkes i vid udstrækning i private, kommercielle fitnesscentre, der fortrinsvis er etableret i store byområder og i butikscentre , hvor der kommer og går mange mennesker. Fit24-syv forventer et medlemstal på minimum 120 medlemmer indenfor det første år. Rigtig mange borgere i og omkring Simmersted kører jævnligt 10 km for at komme til et af de nærmeste fitnesscentre hvor de kan træne, men hvor de ikke har lokal tilknytning. Vores fitnesscenter ligger i nærmiljøet hvor man kan dyrke fællesskabet og styrke det sociale samvær mellem befolkningen, som en del af foreningslivet. Motionsformen er i vid udstrækning blevet en del af idrætsbilledet ude i de mange lokalsamfund, hvor fitness er med til at opretholde og udvikle kroppens styrke og kondition. For seniorer, kan fitness være med til at forlænge kroppens fysiske formåen og dermed folks hele velvære og sundhed. Lokaliteterne etableres i tilknytning til det eksisterende idrætsanlæg og kulturliv som Multihuset rummer. SimFit 24-syv giver borgerne mulighed for at tilrettelægge deres træning efter deres individuelle behov, da centret har åbent 24 timer i døgnet, året rundt. SimFit 24-syv vil give mulighed for at træne på maskiner af bedste kvalitet, i et godt og lokalt forankret idrætsmiljø. Man vil kunne træne, inden man tager på arbejde om morgenen, sent om aftenen, man vil kunne træne MENS børnene er til badminton eller gymnastik, eller man vil kunne træne mens børnene hygger sig i fælleslokalet/ loungen med forskellige aktivitetsmuligheder som står til rådighed for enhver, børn som voksne. Enhver person over 15 år, der er gjort bekendt med og kan acceptere foreningens vedtægter, samt de til en hver tid gældende træningsregler, kan indmeldes i SimFit 24-syv SimFit 24-syv er en selvstændig afdeling under Simmersted Idrætsforening. Den ledes af en bestyrelse valgt på generalforsamling blandt medlemmerne. Det er SimFit 24-syv  der står bag iværksættelsen af aktiviteten. Det betyder at motionscentret er for betalende medlemmer. Ved medlemskab udleveres et personligt nøglekort/brik, der giver adgang til fitnesscentret. Man får som bruger en udførlig instruktion i de maskiner der er tilgængelige i centret. SimFit 24-syv vil blive drevet af frivillige ledere og instruktører. Det betyder at det er borgere fra lokalområdet, som får en uddannelse til fitnessinstruktører og dermed bliver en del af det frivillige team af instruktører og ledere bag SimFit 24-syv Det betyder desuden, at den enkelte har direkte indflydelse på valget af de mennesker, der kommer til at sidde i foreningens bestyrelse. SimFit 24-syv er ikke tænkt som et kommercielt tilbud, et eventuelt overskud vil gå til vedligeholdelse, nye maskiner, uddannelse, daglige driftsomkostninger, samt en fremadrettet udvikling af afdelingen, dens instruktører og medlemmer eller hvad bestyrelsen til en hver tid måtte beslutte. Bestyrelsen består af 7 personer Formand, kasser, sekretær og øvrige bestyrelsesmedlemmer løser i samarbejde en lang række opgaver omkring planlægning af sæson, samarbejde med det frivillige instruktørteam, vedligeholdelse af kartotek, regnskab og bogholderi og en lang række praktiske opgaver med aftaler, redskaber, arrangementer, PR og anden information til medlemmer og instruktører. Herudover kan der etableres forskellige arbejdsgrupper og udvalg, som løser konkrete opgaver. Formidling og markedsføring af fitnesscentret vil hovedsageligt  ske gennem Maugstrup Tidende og på SimFit 24-syvs Facebook side. Foreningen tilslutter sig konceptet for DIF/DGI foreningsfitness. Økonomi og drift Se vedtægter for SimFit 24-syv.   Afrunding Som nævnt skal projektet ses som led i en fortsat udvikling af motions- og sundhedsfremmende tilbud samt foreningslivet i Simmersted og om omegn. Med fitnesscentret er der et objektivt grundlag for alle, der måtte ønske at gå til fitness, til at indmelde sig som medlem og via medlemskabet være med til at påvirke og skabe aktiviteterne, driften og udviklingen i afdelingen. Ved at være en del af idrætsorganisationernes landsdækkende tiltag for foreningsfitness, er projektet fremadrettet i forhold til idrætslivet, men det er også som en del af foreningslivet, der i Danmark har en mangeårig og stærk tradition. SimFit 24-syv vil således kunne medvirke til, at endnu flere borgere i Simmersted og omegn vil gå til fitness og skabe mulighed for træning af styrke og kropsvelvære, hvilket er i tråd med Haderslev kommunes samlede sundhedspolitik om at holde borgerne sunde, raske og rørige længst muligt. Herudover er det vores håb at vores fitnesscenter i fremtiden vil være med til at sikre vores aktive lokalsamfund og være med til at bibeholde vores tradition for nærvær, fællesskab Og evnen til at løfte i flok.
Ansvar og Forsikring
Ansvar og forsikring Det anbefales, at det enkelte medlem selv har tegnet en heltids-/fritidsulykkeforsikring, da SimFit 24-syv ikke har dækning for det enkelte medlem, hverken til, fra eller under træningen. Dette oplyses alle medlemmer om ved tilmelding. SimFit 24-syv har en arbejdsskadeforsikring, der dækker instruktører og andre som foreningen har opfordret til at hjælpe. SimFit 24-syv er gennem medlemskab af DGI dækket af DGI’s generelle forsikringer. Instruktørerne har alle gennemgået et aktuelt førstehjælpskursus. Der findes førstehjælpskasse med plastre m.m. I fitness lokalet, ligesom der forefindes hjertestarter udenfor på Multihusets sydvendte gavl.
Kulturen i foreningen/træningscenteret
Kulturen i foreningen/ træningscentret Vi forventer at kunne skabe en foreningskultur i SimFit 24-syv, som i de øvrige aktiviteter i lokalsamfundet. En kultur hvor alle medlemmer føler et fælles ansvar for at skabe et godt miljø og en god tone. Skabe et sted hvor der er plads til alle, trænede som utrænede. Instruktører og bestyrelsesmedlemmer skal gennem undervisning og vejledning opnå kompetencer, der gør dem i stand til at gribe ind hvis der observeres mobning, uhensigtsmæssig adfærd, højt støjniveau, uhensigtsmæssig træning eller utilsigtet anvendelse af motions- og fitnessudstyr. Foreningen vil ikke deltage i konkurrencer eller turneringer, men driver udelukkende aktiviteter i forhold til medlemmernes sundhed, trivsel og fællesskab. Instruktører skal have kompetence til at vejlede medlemmerne, så uhensigtsmæssig adfærd ændres. Hvis dette ikke er muligt har de ligeledes kompetence til at give medlemmet(erne) karantæne eller bortvise vedkommende. Hvis instruktører er nødsaget til ovenstående, er det vigtigt snarest muligt at inddrage og orientere bestyrelsen. SimFit 24-syv ønsker på alle måder at modvirke doping. Hvis der i fitnesscentret observeres eller er baggrund for mistanke om brug af doping eller andre præstationsfremmende midler sker øjeblikkelig bortvisning. Dopingmidler er muskelopbyggende ex: anabolske steroider, kunstige energigivende stoffer som kosttilskud, ecstasy o.l. Rygning, indtagelse af alkohol, ulovligt kosttilskud eller anvendelse af doping er forbudt i fitnesscentret. Overtrædelse af dette medfører karantæne eller bortvisning. Instruktørerne opfordrer medlemmerne til altid at være to til træning, specielt hvis der er kendt risiko for ildebefindende i forbindelse med træning og anden fysisk aktivitet. Nye aktiviteter, ønsker om nye maskiner eller andre for fitnesscenteret relevante aktiviteter opfordres medlemmerne til at skrive ønsket ned og aflevere det i postkassen, som er opstillet til formålet i fitnesslokalet. Det vil så efterfølgende blive taget op og søgt realiseret hvis muligt.

Husk indendørs sko.

Efter træning: Luk vinduer, sluk musik og lys. Husk din vandflaske.

Det er ikke tilladt at tage trænede gæster med uden en instruktør. Det er en personlig brik som udleveres.

Instruktører i afdelingen
Instruktører i afdelingen Vi tilstræber at have instruktører i alle aldersgrupper. Det skal være attraktivt og sjovt at være med på instruktørholdet. Frivillige instruktører og ledere får omkostningsdækning og div. Instruktørpleje. Fx kan den enkelte instruktør frit træne i fitnesscentret. Der arrangeres div. Instruktørsamlinger og andet i løbet af året. Instruktører skal alle have grunduddannelsen omkring brug af aktuelt fitnessudstyr og maskiner. Ligesom der kræves deltagelse i opfølgende temaundervisning som: – Anatomi – Fysiologi – Kost – kredsløbssygdomme -Sundhedsfremme og sygdomsforebyggelse – m.m. Kurserne og undervisningen vil være gratis for instruktørerne og bestyrelsesmedlemmerne. Uddannede instruktører forpligter sig til mindst 1 års arbejde som instruktør. SimFit 24-syv afholder sammen med Foreningsfitness en 40 timers grunduddannelse for frivillige instruktører i Jan måned 2016.
Rengøring og vedligeholdelse
Rengøring og oprydning Alle medlemmer rydder op efter sig selv, hvilket også beskrives i fitnesscentrets ordensregler der hænger i lokalet. I fitnesscentret forefindes vandforstøver med rengøringsmidler samt klude til rengøring af motionsmaskinerne og andet fitnessudstyr efter brug. Foreningen sørger for daglig rengøring af fitnesscentret. Vedligeholdelse Maskinerne vedligeholdes løbende, efter leverandørernes anvisninger. Brugerne anmodes mundtligt og skriftligt om at henvende sig til instruktører, hvis de finder maskiner eller andet udstyr som har behov for vedligeholdelse eller reparation. Defekte maskiner tages straks ud af brug.
Vedtægter
Vedtægter for foreningsfitness i “SimFit 24/7” § 1 Navn Foreningens navn er SimFit 24/7 Hjemsted er Simmersted, Maugstrup sogn, Haderslev kommune. § 2 Formål Formålet med et foreningsbaseret fitnesscenter i Simmersted er: At kunne tilbyde medlemmerne mulighed for træning efter individuelle og personlige behov. At skabe rammerne for lokalt samvær og sociale aktiviteter for alle med henblik på fysisk og psykisk velvære. § 3 Organisering Foreningen er en selvstændig underafdeling af SIF med seperat økonomi og vedtægter. Foreningen tilslutter sig konceptet for DIF/DGI Foreningsfitness. § 4 Særlige vilkår for SimFit 24/7 Bestyrelsen for SimFit 24/7 forestår den daglige ledelse og drift af motionscentret i samarbejde med foreningens instruktører. De nærmere opgaver og deres fordeling mellem bestyrelse og instruktører fastlægges i en separat forretningsorden for SimFit 24/7. Tegningsregler udarbejdes af bestyrelsen i overensstemmelse med de overordnede regler, som i øvrigt måtte findes for SimFit 24/7. SimFit 24/7  bekender sig til DIF’s og DGI’s gældende regler om doping, brug af præstationsfremmende stoffer og træningskultur. § 5 Medlemskab Enhver person over 15 år, der er gjort bekendt med og kan acceptere foreningens vedtægter, samt de til en hver tid gældende træningsregler, kan indmeldes i Simmersted Fitness. Børn under 15 år kan med forældrenes underskrift optages på særlige hold rettet mod børn og teenagere. Ved medlemskab udleveres nøglekort/brik, der giver adgang til fitnesscenteret. Nøglekort/brik er personligt og må ikke udleveres til andre. Opretholdelse af medlemskab kræver rettidig indbetaling af kontingent. Ved indmeldelse betales indmeldelsesgebyr. Bestyrelsen fastsætter: Procedure for optagelse Kontingentsats og indmeldelsesgebyr Regler for udmeldelse Træningsvilkår Ovenstående vil fremgå af de vilkår og regler, der underskrives ved indmeldelse. Alle instruktører skal være medlem af foreningen. § 6 Udelukkelse Ledelsen er berettiget til at nægte en person optagelse i foreningen, samt opsige medlemskabet. Dette kan ske på baggrund af: Manglende indbetalt kontingent, senest en måned efter forfald. Et medlem, der handler i modstrid med de, af foreningen fastlagte vedtægter og ordensregler. Mobning, uhensigtsmæssigt adfærd i form af højt støjniveau, rygning, indtagelse af alkohol, ulovligt kosttilskud eller doping samt uhensigtsmæssig anvendelse af motionsmaskiner. Bestyrelsen og instruktører har kompetence til at give de enkelte medlemmer karantæne eller bortvise vedkommende ved overtrædelse af vilkår og ordensregler – uden mulighed for refusion. Karantæne kan indklages for den årlige generalforsamling, som derefter afgør denne. § 7 Erstatningspligt Forsætlig eller uagtsom beskadigelse af foreningens ejendele medfører erstatningspligt. Hvis det personlige adgangskort mistes, skal dette erstattes. § 8 Ledelse Foreningen har en bestyrelse bestående af minimum 3 personer. Bestyrelsen vælges på en årlig generalforsamling men Formand og Kasserer  vælges på den årlige generalforsamling hhv. ulige / lige år. Bestyrelsen består af: Formand Kasserer Evt. yderligere bestyrelsesmedlemmer Formand er på valg i lige år, kassereren ulige år, yderligere bestyrelsesmedlemmer er på valg hvert andet år. Bestyrelsen er selvsupplerende imellem to generalforsamlinger. Alle instruktører binder sig for en 2-årig periode og skal kunne varetage 2 timers vagt pr. uge efter uddannelse betalt af foreningen. § 9 Regnskab Simmersted Fitness har selvstændigt budget og regnskab og disponerer over egne midler uafhængigt af SIF. Regnskabsåret går fra 1. januar – 31. december. Budget og regnskab skal forelægges og godkendes af generalforsamlingen. Regnskabet revideres af SIF’s revisorer. Det påhviler bestyrelsen primært at anvende evt. overskud til udvikling og fornyelse af fitnesscenteret. Overskud skal i alle tilfælde anvendes inden for fitnessrelaterede formål. § 10 Generalforsamling Der afholdes en årlig generalforsamling, som skal afholdes inden udgangen af februar måned, dog før SIF´s ordinære generalforsamling. Bekendtgørelse af dato for afholdelse af generalforsamling skal ske dels ved opslag i fitnesscenteret, dels ved bekendtgørelse på de sociale medier senest 14 dage før afholdelse. Bestyrelsesmedlemmer i SIF kan deltage i generalforsamlingen med taleret. Indkomne forslag til dagsordenen skal være formanden i hænde senest 8 dage før generalforsamlingens afholdelse. Alle afgørelser træffes ved simpelt flertal med undtagelse af vedtægtsændringer og udelukkelse af medlemmer. Skriftlig afstemning kan efter ønske anvendes. Stemmeberettigede er fuldgyldige medlemmer af Simmersted Fitness (forældre til medlemmer under 15 år). Valgbare er fuldgyldige medlemmer, som er fyldt 18 år. Ovenstående regler er også gældende ved ekstraordinære generalforsamlinger. Der kan til enhver tid indkaldes til ekstraordinær generalforsamling, såfremt flertallet i bestyrelsen eller 1/3 af de gyldige medlemmer stiller skriftligt krav herom med deres personlige underskrift. Som minimum bør dagsordenen for den ordinære generalforsamling bestå af følgende punkter: Valg af dirigent Valg af referent Valg af stemmetællere Beretning ved bestyrelsen Fremlæggelse og godkendelse af revideret regnskab ved kassereren Fremlæggelse af budget Fastlæggelse af kontingent Valg af bestyrelse Indkomne forslag Eventuelt § 11 Tegningsret Foreningen tegnes af formanden sammen med kassereren eller af den samlede bestyrelse. § 12 Hæftelse Foreningen hæfter alene ved sin formue for de forpligtelser, som den lovlige bestyrelse pådrager den. Bestyrelsens medlemmer hæfter således ikke personligt for foreningens forpligtelser. § 13 Vedtægtsændringer Ændringer af vedtægter kan foretages ved enhver ordinær og ekstraordinær generalforsamling, og når mindst 2/3 af de fremmødte stemmeberettigede stemmer for forslaget. § 14 Foreningens opløsning Foreningen kan opløses, såfremt 2/3 af de fremmødte stemmeberettigede på 2 general-forsamlinger med minimum 14 dages mellemrum stemmer herfor. Eventuelle mulige aktiver fordeles efter generalforsamlingens beslutning, men kan kun anvendes til motionsrelaterede eller velgørende formål. Vedtaget på stiftende generalforsamling i Simmersted mandag den 21. september 2015